Oogonderzoek

Belastingvoordeel België

Terug

Goed nieuws! Giften in geld aan ‘erkende instellingen’ kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor belastingvermindering. Erkende instellingen zijn niet alleen instellingen gevestigd in België, maar ook instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (hierna EER) die gelijkwaardig zijn aan de Belgische instellingen en die, in voorkomend geval, op vergelijkbare wijze zijn erkend in die lidstaat (art. 14533, § 1 en 2, Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 – hierna WIB 92).

De voorwaarden waaraan in België gevestigde instellingen moeten voldoen, welke de erkenningsvoorwaarden zijn en welke procedure zij moeten volgen om een erkenning aan te vragen, worden opgesomd in de art. 6318/1 tot 18/7 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WIB 92 (hierna KB/WIB 92)1.
Die erkenningsprocedure is uitsluitend van toepassing op instellingen gevestigd in België. Instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de EER kunnen dus in België niet worden erkend.

Wel kunnen de giften die een Belgische belastingplichtige doet aan instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de EER, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor belastingvermindering.


Bewijsstukken ter beschikking

Het moet gaan om een instelling uit een andere lidstaat van de EER die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische instelling en die, in voorkomend geval, in die andere lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dit wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde instellingen worden erkend.
Aangezien de Belgische overheid geen verplichtingen kan opleggen aan buitenlandse instellingen, wordt aan de betrokken belastingplichtige de verplichting opgelegd de nodige bewijsstukken ter beschikking te houden van de administratie. Het gaat meer bepaald om de volgende bewijsstukken:

    a) een kwijtschrift van de begiftigde instelling waaruit de effectieve betaling van de gift van minimum 40 euro (geïndexeerd bedrag voor aj. 2019) per kalenderjaar en per instelling blijkt2.
De gift moet gedaan zijn zonder tegenprestatie en mag dus niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden.
Het grensbedrag van 40 euro wordt beoordeeld voor alle giften samen die de schenker in eenzelfde kalenderjaar betaald heeft aan eenzelfde instelling (bijvoorbeeld 12 maandelijkse stortingen van 4 euro).
    b) het bewijs dat de instelling gelijkwaardig is aan een Belgische erkende instelling. Concreet gaat het om de aard van de instelling, de aard van de activiteiten en de plaats waar de begiftigde instelling de werkzaamheden uitoefent. De instelling moet:

1. activiteiten uitoefenen die behoren tot 1 van de categorieën3 die in België voor erkenning in aanmerking komen (vb. wetenschappelijk onderzoek,…);
2. rechtspersoonlijkheid bezitten (ANBI);
3. geen winstoogmerk nastreven, noch voor zichzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden;
4. aantonen dat de kosten van algemeen beheer de grens van 20% van de bestaansmiddelen niet overschrijdt;
5. activiteiten uitoefenen op het volledige grondgebied van een of meerdere lidstaten van de EER waar die instellingen actief zijn, of betrekking hebben op het centraliseren en coördineren van plaatselijke en gewestelijke werkzaamheden of werkzaamheden in meerdere lidstaten (instellingen die slechts op lokaal vlak werkzaam zijn, komen niet in aanmerking voor belastingvermindering);
6. de activiteiten aanvullen die op de hierboven vermelde gebieden worden verricht door de Belgische overheid – of door internationale instellingen waarvan België lid is.
c) het bewijs dat de vereniging of instelling uit een andere lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend.

De belastingplichtige kan deze bewijzen leveren met alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed.
De bewijskracht van de voorgelegde stukken en bescheiden wordt aan het oordeel van de bevoegde controleambtenaar overgelaten.


Belastingmindering

Als de belastingplichtige voormelde bewijzen met betrekking tot de giften gedaan aan de Stichting Oogfonds Nederland kan leveren, dan komen die giften in aanmerking voor de belastingvermindering.

Grote impact

Het probleem is groot. Het aantal mensen met een oogziekte of oogaandoening groeit hard en mensen blijven vaak te lang doorlopen met oogproblemen, zodat er te laat wordt behandeld en de schade blijvend is. De enorme impact van ernstige slechtziendheid, blindheid en oogziektes op het dagelijks leven wordt vaak sterk onderschat.

Met een klein team krijgt het Oogfonds samen met donateurs, particulieren en bedrijven veel voor elkaar om daar iets aan te doen. Er moet echter nog veel gebeuren voor betere diagnostiek en behandelingen én om de stijging een halt toe te roepen. Daarnaast kan iedereen die wil bijdragen aan projecten die de kwaliteit van leven van blinden en slechtzienden kunnen verbeteren, terecht bij het Oogfonds. Voor een zichtbaar betere toekomst!