Slechtziend jongetje aan het spelen

Missie en Visie

Terug

Missie

Het Nederlandse Oogfonds maakt zich sterk voor een betere toekomst voor mensen met een oogaandoening of mensen met een verhoogde kans daarop. Onze droom is oogaandoeningen en vermijdbare blindheid en slechtziendheid te voorkomen en te bestrijden. Ook willen we een beter perspectief voor blinden en slechtzienden door volwaardige participatie en integratie in de samenleving te bewerkstelligen.

Het Oogfonds  voorkomt en bestrijdt oogaandoeningen en helpt mensen met een visuele beperking zichtbaar beter te participeren in de samenleving.

Om de missie te realiseren, subsidieert het Oogfonds wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke projecten in Nederland en is het fonds pleitbezorger en voorlichter. Het Oogfonds werft fondsen en werkt samen met partners in het veld.

 

Visie

Slechtziendheid en blindheid kan iedereen treffen en steeds meer Nederlanders krijgen ermee te maken. Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 250.00) blinden en slechtzienden. De impact van blindheid en slechtziendheid is enorm. Op de eerste plaats op het leven van de blinde of slechtziende zelf, maar ook op diens omgeving én op de samenleving.

Als we niets doen, zal het aantal mensen dat blind of slechtziend wordt enorm toenemen. Dat komt met name door de dubbele vergrijzing – steeds meer mensen worden steeds ouder- door de toename van het aantal mensen met diabetes en door de toename van hoge bijziendheid bij de jeugd.

De toename van het aantal blinden en slechtzienden in de Nederlandse samenleving is een zorgelijke en veelal onnodige ontwikkeling: in maar liefst vijftig procent van de gevallen kan het worden voorkomen. Het Oogfonds wil vermijdbare blindheid en slechtziendheid zo snel mogelijk tot nul reduceren. Dat kan door wetenschappelijke onderzoek, preventie, toegankelijke oogzorg en voorlichting.

Slecht zicht of zelfs geen zicht verandert het persoonlijk leven drastisch. Daarenboven is onze samenleving steeds visueler ingesteld. Het Oogfonds maakt zich sterk voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een visuele beperking en wil dat deze groep een duidelijke inbreng krijgt in diverse maatschappelijke ontwikkelingen.

Kernwaarden

Het Oogfonds is eerlijk, durft en verbindt. Deze waarden verwoorden ons morele kompas.

Het Oogfonds is eerlijk

Integriteit staat bij ons bovenaan. Als onafhankelijke organisatie opereert het Oogfonds transparant. Wat we doen is zichtbaar. We zijn een betrouwbare partner. Het Oogfonds stelt zichzelf concrete doelen. Resultaten worden gepresenteerd. Met inkomsten en met gegevens gaat het Oogfonds zorgvuldig om. We leggen verantwoording af en committeren ons daarbij aan de geldende richtlijnen.

Het Oogfonds durft

In een veld dat volop in ontwikkeling is, stelt het Oogfonds al ruim 70 jaar[1] alles in het werk om doelen te realiseren. Daaraan besteden we geld, tijd en energie. Het Oogfonds blijft steeds nieuwe paden betreden en kiest voor innovatieve en creatieve projecten die bijdragen aan een betere toekomst van mensen met (kans op) oogaandoeningen. Daarbij durven we keuzes te maken. Om een steeds groter publiek te bereiken, kiezen we waar mogelijk voor een spraakmakende en verrassende aanpak.

Het Oogfonds verbindt

Op ons terrein zijn velen actief: fondsen, patiëntenverenigingen, wetenschappers, medisch specialisten en bedrijven. We hebben veelal dezelfde stip op de horizon: oogaandoeningen vermijden en voorkomen en een beter perspectief voor mensen met een oogaandoening. Samenwerking is nodig om impactvolle projecten te realiseren. Omdat één en één vaak drie is, of zelfs meer. Het Oogfonds verbindt initiatieven en pakt de regie waar wenselijk.

Strategie

Strategische thema’s

1. Voorkoming en vermindering van oogaandoeningen

Om blindheid en slechtziendheid te voorkomen en het aantal mensen met een oogziekte te verminderen, is kennis nodig. Kennis zorgt voor vooruitgang. Daarom zet het Oogfonds in op wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie.

2. Vergroting van de maatschappelijke toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden

De samenleving is visueel ingesteld. Dat maakt het voor mensen met een visuele beperking vaak moeilijk(er) om te participeren in de maatschappij. Het Oogfonds zet zich in om de maatschappelijke toegankelijkheid van blinden en slechtzienden te vergroten. Dit doet het fonds door innovaties te stimuleren, door projecten van derden te financieren en door  bewustwordingsprojecten op te zetten en te ondersteunen.


[1] De Stichting Oogfonds Nederland is de voortzetting van de Vereniging het Nederlandse Blinden- en Slechtziendenwezen (VNBW). De voorganger van deze vereniging is in 1947 opgericht.


Werkwijze

Het Oogfonds werkt aan realisatie van haar doelstellingen door subsidies te verstrekken aan organisaties, door eigen projecten te ontwikkelen en door voorlichting te geven. Hierbij streeft het Oogfonds naar nauwe samenwerking met relevante partners.

Het is voor ons essentieel dat belanghebbenden vertrouwen hebben in ons beleid en onze werkwijze. Daarom werken we in overeenstemming  met geldende wet- en regelgeving en volgen we de codes, regels en richtlijnen die gelden voor leden van Goede Doelen Nederland:

  • de SBF-code voor Goed Bestuur
  • Richtlijn 650 voor de jaarrekening (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en deze wordt jaarlijks onderworpen aan een accountantscontrole. 
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
  • De normen voor het CBF-keurmerk/erkenning

Daarnaast:

  • Hebben we de fiscale Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI-) status
  • Hebben we een gedragscode voor samenwerking met het bedrijfsleven

Downloads:

Help mee!

Het Oogfonds ontvangt geen geld van de overheid en is volledig afhankelijk van giften. Door donateur te worden, steunt u ons belangrijke werk.