22 april 2021

Wie worden onze nieuwe leden van de Raad van Toezicht?

Het Oogfonds is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. In het jaarplan 2021 hebben we de ambitie geuit om de landelijke bekendheid te vergroten, meer fondsen te werven en meer wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, zodat goed zicht voor iedereen realiteit wordt. Dat vraagt om sterke besturing  en advisering op het gebied van PR, fondsenwerving én wetenschappelijk onderzoek.

Het Oogfonds zet zich sinds 1947 in om oogaandoeningen en daarmee ook blindheid te voorkomen, te bestrijden dan wel te behandelen. Di doen we door jaarlijks fondsen te werven en deze te besteden aan het stimuleren en financieren van wetenschappelijk oogonderzoek.
In het jaarplan 2021 hebben we de ambitie geuit om de landelijke bekendheid te vergroten, meer fondsen te werven en meer wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.

Voor de Raad van Toezicht zijn de volgende kwaliteiten van belang:

  •     Affiniteit met de doelstellingen van het Oogfonds en blijk geven van betrokkenheid met en belangstelling voor het werk van het Oogfonds;  
  •     Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring alsmede beoordelingsvermogen op hoofdlijnen;
  •     Een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand;
  •     Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
  •     Het vermogen om het beleid van het Oogfonds en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
  •     De beschikking over een voor het Oogfonds functioneel en stevig netwerk en de mogelijkheid en de intentie om de directeur-bestuurder hiertoe toegang te verlenen;  
  •     Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke instelling;
  •     Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Aanvullende kwaliteiten voor de functie van het lid Marketing, Communicatie & PR:

Het vergroten van de zichtbaarheid van het Oogfonds en het onder de aandacht brengen van oogaandoeningen is cruciaal om ook in de toekomst succesvol fondsen te blijven werven. Omdat het Oogfonds aan de vooravond staat van een transitie is het wenselijk dat kennis, om een organisatie landelijk op de kaart te zetten, ook binnen de Raad van Toezicht aanwezig is. Daarom zoekt het Oogfonds naar een bestuurder die bekend is met de werking van de media en die onderwerpen weet te agenderen, ook in de politiek. Ervaring met het besturen van of toezicht houden op een fondsenwervende instelling is wenselijk. Ook wordt van dit lid verwacht dat hij/zij oog heeft voor ontwikkelingen binnen de samenleving en de vaardigheid om daarop communicatief in te spelen of daarover de directeur-bestuurder te adviseren.


Aanvullende kwaliteiten voor de functie van het lid Wetenschappelijk Onderzoek:

Het Oogfonds streeft ernaar zoveel mogelijk wetenschappelijk onderzoek te financieren om daarmee oogaandoeningen te voorkomen of te behandelen. Hiertoe werkt het Oogfonds samen met onderzoekers, ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties binnen de oogwereld. Naast een oogarts, die onderdeel uit maakt van de Raad van Toezicht, wordt gezocht naar een toezichthouder met kennis op het gebied van wetenschappelijke onderzoeken en de financiering daarvan. Die bekend is met de processen waaronder het opstellen en indienen van aanvragen, de criteria, de complexiteit in samenwerkingen, het toekennen van financiële middelen en het monitoren van resultaten. Die bovendien bekend is met de werkwijze en communicatie binnen de universitaire ziekenhuizen en onderzoekinstituten.

Klik hier voor de volledige vacature en klik op de knop 'profiel downloaden'.