Oog close-up

Privacyverklaring

Terug

Privacyverklaring Oogfonds

Versie: 7 maart 2018
Stichting Oogfonds Nederland (kortweg Oogfonds)
Catharijnesingel 40
3511 GC  Utrecht
030-254 57 11
info@oogfonds.nl
www.oogfonds.nl

Het Oogfonds respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt u op de hoogte hoe het Oogfonds omgaat met uw gegevens. Onze websites zijn voorzien van herkenbare tekstuele en grafische kenmerken, waardoor u verzekerd kunt zijn van uw privacy. Let echter op voor misbruik of misleiding. Controleer het internetadres in uw internetbrowser bij het invullen van persoonsgegevens. De privacyverklaring is geldig voor alle websites in beheer van het Oogfonds.

WELKE GEGEVENS KUNNEN WORDEN VASTGELEGD?

 

Persoonlijke gegevens

Dit zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit, adres, e-mail, telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens. Het Oogfonds kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u in de toekomst te informeren over voor u relevante ontwikkelingen rond het Oogfonds en voorlichtings- en fondsenwervende activiteiten. U kunt daarbij ook zelf aangeven, welke gegevens wij mogen gebruiken via www.oogfonds.nl/postopmaat. Bijvoorbeeld als u niet wilt dat wij uw bankrekeningnummer op acceptgiro's of in te vullen machtigingen voorprinten. 

Het Oogfonds is een door het CBF erkend goed doel. We zijn lid van brancheverenigingen Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland. We volgen de gedragsregels van deze brancheverenigingen. We zijn ook lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes van de branchevereniging, zodanig dat we in de loop van 2018 het Privacy Waarborg-keurmerk kunnen voeren. Het Oogfonds werkt alleen met partijen die Postfilter en het Bel-me-niet Register in acht nemen.

Voor mei 2018 zullen wij de gegevensregistratie van wat wordt vastgelegd, voor hoe lang en waarom, gereed hebben. Dit overzicht zal ook te vinden zijn op onze website.

Niet-persoonlijke gegevens

Dit zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Het Oogfonds verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van het Oogfonds gebruiken.

PRIVACY VAN MINDERJARIGEN

Het Oogfonds stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Binnen de websites van het Oogfonds vallen ook zij onder het reguliere privacybeleid. Waar mogelijk (indien leeftijd bij ons bekend is) verwijderen we gegevens van minderjaren uit ons bestand. We geven echter het advies aan de ouders en voogden om de internetactiviteiten van kinderen te reguleren.

KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES (NIET BEHEERD DOOR OOGFONDS)

De websites van het Oogfonds kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. Het Oogfonds zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijke privacy-beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden geen persoonsgegeven verstuurd naar andere websites.

VERSTREKKING, INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Het Oogfonds zal nooit uw persoonsgegevens verkopen/verhuren/weggeven aan derden. U heeft recht op inzage, correctie en het verwijderen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met het Oogfonds via mijnogen@oogfonds.nl. Telefonisch kan dat van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur via 030-254 57 11. Na die tijden is er kans dat u een telefonische beantwoorddienst aan de lijn krijgt die uw boodschap kan aannemen, of onze automatische telefoonbeantwoorder. Op het Recht op inzage reageren we zo spoedig mogelijk maar maximaal binnen vier weken. Als blijkt dat er gegevens van u bij ons zijn opgeslagen, maken we een rapportage op papier in ons CRM Salesforce, waarop uw gegevens staan. Daarbij doen we ons best om aan te geven wat de oorsprong van deze gegevens is. Een belangrijk deel van de gegevens in onze database is afkomstig van langer geleden en daar kunnen we niet altijd de bron duidelijk bij aangeven.

Deze rapportage is gekenmerkt door Salesforce en als zodanig authentiek. De rapportage wordt per aangetekende post verstuurd. Wij versturen nooit persoonlijke gegevens per e-mail. Bij de rapportage geven we een uitleg.

Het Oogfonds kan een verzoek tot inzage weigeren. Dat is als wij reden hebben om aan te nemen dat de aanvrager niet de persoon is die het verzoek tot inzage heeft ingediend. Wij zullen de reden van een eventuele weigering schriftelijk uitleggen

Wijzigingen doorgeven aan derden

Omdat wij samenwerken met enkele andere goede doelen en verenigingen, kunt u vragen of we wijzigingen ook naar hen doorgeven. Dat doen we alleen op uitdrukkelijk verzoek. Doorgeven gaat via een beveiligde omgeving.

Het kan zijn dat er een wijziging in gegevens is als een leverancier voor ons een opdracht uitvoert. Bij een donateursmailing kan dan niet altijd worden voorkomen, dat post gestuurd wordt. Wij geven dan aan dat er voor een laatste keer post kan komen. Bij bijvoorbeeld telemarketing gaan we zo snel mogelijk ervoor zorgen dat gegevens gewijzigd (of verwijderd) worden. Datzelfde geldt voor communicatie via e-mail.  

Machtiging

Als u een machtiging afgeeft om onze doelstellingen mogelijk te maken, sturen wij altijd een bevestiging. Hiermee voldoen we maximaal aan de eisen van de banken. Een machtiging wordt vanwege kostenbesparing, bij voorkeur per e-mail verstuurd. Uw e-mail adres zal niet voor andere e-mail berichten worden gebruikt, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Als wij geen e-mail adres krijgen, sturen we de bevestiging per post. 

GEGEVENSVERWERKING DOOR LEVERANCIERS

De gegevens van relaties van het Oogfonds worden op beveiligde wijze doorgegeven aan leveranciers. Dat zijn leveranciers die het mogelijk maken dat wij fondsen kunnen werven en voorlichting kunnen geven. Met elke leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Voor mei 2018 zullen er nieuwe verwerkersovereenkomsten worden afgesloten die voldoen aan de nieuwste wetgeving. Bestanden die nodig zijn om bijvoorbeeld donateurmailings aan te maken, worden vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn voor de opdracht van het Oogfonds. De leveranciers die hiervoor van belang zijn:

 • Mailtraffic, het bureau dat onze donateurmailings per post verzorgd. Deze heeft een onderaannemer, verzendhuis Intermail, die via verwerkersovereenkomsten en ISO-certificering voldoet aan de hoogste graad van gegevensbeveiliging.
 • Gibbs Quantitative Research & Consulting, het bureau dat voor het Oogfonds adressenbestanden gereed maakt voor donateurmailings, telemarketing of e-mailings en marketing- en statistische analyses uitvoert.
 • Partout DNA, het online marketingbureau dat onze website(s) bouwt en beheert en die voor ons de e-mail marketing uitvoert.
 • Vogelaar, een verzendhuis dat voor ons een deel van de e-mail marketing uitvoert (versturen digitale folders) en de postverzending (zoals folders).
 • Triple Tree Telemarketing, een bureau dat voor ons telemarketingcampagnes uitvoert.
 • Salesforce, leverancier van het CRM waarin we alle gegevens in op slaan. Ondanks de Amerikaanse leverancier, worden deze gegevens in Europa opgeslagen. Salesforce heeft sowieso de Europese privacywetgeving ondertekend.
 • Mautic, leverancier van ons online marketingprogramma. Gegevens worden in Nederland opgeslagen.
 • Kentaa, leverancier van actiewebsites zoals Blindvoor1dag.nl. Kentaa heeft het Privacywaarborg van de DDMA.
 • Sandd, postverzender. We werken ook met PostNL maar in tegenstelling tot Sandd krijgt PostNL geen bestanden van het Oogfonds aangeleverd.

KEUZEMOGELIJKHEDEN

U kunt ervoor kiezen om uw gegevens beschikbaar te stellen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van diverse informatie. Bij het invullen van formulieren of bestellingen op de sites van het Oogfonds waar ook een e-mailadres kan worden ingevuld, zal expliciet worden gevraagd of u het Oogfonds hiervoor machtigt. U kunt ook altijd aangeven om de toestemming op te heffen voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u melden bij het Oogfonds. In e-mail berichten staat altijd een zogeheten afmeldlink maar afmelden (of het laten aanpassen van gegevens) kan ook via mijnogen@oogfonds.nl.

NIEUWSBERICHTEN (AANMELDEN/AFMELDEN)

Bij sommige onderdelen is er de mogelijkheid om u te abonneren op e-mail nieuwsbrieven (algemeen of op een specifiek kennisgebied). Het aanmelden gebeurt via het opt-in principe, wat inhoudt dat het Oogfonds u nooit ongevraagd per e-mail berichten zal verzenden, tenzij u vooraf toestemming geeft. Dit aanmelden gaat via diverse kanalen van het Oogfonds (websites, donatieformulier, e-mail, enz.).

E-mail nieuwsbrieven kunt u per abonnement opzeggen. Dat wordt direct verwerkt. In 2018 is ons e-mail verzendsysteem nog in ontwikkeling en daarom melden wij u bij afmelden ook voor alle e-mail af. Dat afmelden kan via de afmeldlink in een nieuwsbrief die u per e-mail heeft ontvangen. In de loop van het jaar verandert deze procedure en meldt u zich dan af voor die specifieke digitale nieuwsbrief. U kunt zich dan ook afmelden voor alle berichten per e-mail via de bevestiging van uw afmelding die u per e-mail krijgt.

Ook kunt u voor afmelden contact opnemen met het Oogfonds via mijnogen@oogfonds.nl.

Contact met relaties

Als u zich aanmeldt als relatie van het Oogfonds leggen we de door u opgegeven persoonsgegevens vast in onze administratie. Nieuwe relaties ontvangen van het Oogfonds per post, via e-mail, telefoon, sms of whatsapp een welkomstbericht. Het Oogfonds informeert haar relaties over voorlichtingscampagnes, projecten en onderzoek per e-mail, post en/of telefoon. Het Oogfonds is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van donaties. Het Oogfonds benadert haar relaties daarom actief met verzoeken om donaties.

Onze administratie bevat ook persoonsgegevens van relaties die geen lid of donateur zijn. Een relatie is een persoon die bekend is bij het Oogfonds, bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag.

Bij het aanschrijven via post van relaties controleren we het ingezette adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter. Het Oogfonds zet daarnaast telemarketing in om donateurs en relaties te vragen om projecten financieel te steunen en om hen te informeren. Het Oogfonds werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het ingezette adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet Register. Als u heeft aangegeven niet meer gebeld te willen worden door het Oogfonds, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer. Als u ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door u opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet Register. U kunt zich ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

VEILIGHEID

Het Oogfonds zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

Het Oogfonds heeft de juiste technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Zowel op kantoor als online. Onze donatiepagina beveiligt daarom ook uw betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser u te melden dat u op een veilige site bent. Het Oogfonds gebruikt SSL om gevoelige informatie online te beschermen en beschermt gebruikersinformatie ook offline.

Al uw gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld onze administratieve medewerkers), hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens. Als u telefonisch contact opneemt met het Oogfonds voor het laten aanpassen van uw gegevens, kan de Oogfondsmedewerker die uw telefoontje beantwoordt uw naam- en adresgegevens opzoeken in ons databasesysteem om via die weg de gewenste wijzigingen door te geven aan de donateursadministratie. Op die manier zijn we er zeker dat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn en worden gegevens niet op een andere wijze doorgegeven.

COOKIES

Een cookie is een databestand dat een website op de harde schijf van uw computer zet, wanneer u deze website bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. Het Oogfonds maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren.

De meeste internetbrowsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser instellingen aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat u een cookie accepteert, of u kunt alle cookies weigeren.

Het Oogfonds maakt op haar website gebruik van cookies met de volgende drie doelen:

Functioneel: om het inloggen op en navigeren door de website mogelijk te maken. Ook wanneer u een pagina via social media deelt, wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie. De informatie die in deze cookie wordt vastgelegd, wordt niet aan derden verstrekt. Deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.

Personalisatie / optimalisatie: om op basis van uw surfgedrag voor u relevante pagina’s te tonen. Het Oogfonds gebruikt ook cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, zo kan de website zo optimaal mogelijk worden ingericht. Deze cookie wordt bij bezoek aan Oogfonds.nl geplaatst op de browser van de bezoeker en krijgt een uniek nummer mee. Dit nummer kan worden herkend waardoor het Oogfonds passende informatie kan tonen op de website waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. De informatie die in deze cookie wordt vastgelegd, wordt niet aan derden verstrekt. Deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.

Analyse: om het gebruik van de website te meten en analyseren. Voorbeeld: meten van aantal bezoekers van een pagina. Deze informatie is altijd anoniem, dus welke pagina u bezoekt is niet herleidbaar. De website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres). Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om te rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.

Voor het verwijderen van cookies op het door u gebruikte apparaat verwijzen we naar https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Lijst met cookies Oogfonds.nl (wordt tweede kwartaal 2018 nader ingevuld)

Google Analytics

Retargeting

Het Oogfonds maakt voor haar website soms gebruik van het zogenaamde retargeting. We gebruiken deze techniek om het online aanbod voor u interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes, doelen en producten van het Oogfonds op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het Oogfonds is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van partners gebeurt met behulp van zogenoemde cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig geanonimiseerd. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Gegevenskoppeling/profilering

Het Oogfonds maakt gebruikt van gegevenskoppeling waarbij kennis die we van u kunnen hebben verzameld door gegevens die u kenbaar maakt op de website of via andere kanalen, wordt  samengevoegd. Dit doen we omdat we iemand willen kunnen benaderen op een manier waarop dat voor iemand interessant is. Bijvoorbeeld: iemand die interesse heeft in maculadegeneratie, heeft er vaak geen behoefte aan om informatie over glaucoom te ontvangen. We doen dat ook omdat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat u informatie krijgt, waar u niets aan heeft. Dat spaart ook kosten uit. Deze profilering gebeurt deels automatisch en deels via analyses.

Een voorbeeld. Als iemand een folder op de website aanvraagt, wordt via een geprogrammeerde contactstrategie opvolging aan de aanvraag gegeven. Ontvanger kan zich hiervoor elk moment afmelden. In elk e-mail bericht zit een afmeldlink. Dit proces heeft twee doelen: fondsenwerving en voorlichting. Als u in dit voorbeeld alleen de folder wilt aanvragen en verder geen e-mail contact, dan kan dat door tijdens het aanvraagproces niet het betreffende opt-in vakje aan te kruisen. U heeft dus zelf de regie.

U kunt altijd kenbaar maken dat u niet wil dat uw gegevens worden gebruikt om een profiel te maken. Dat kan via mijnogen@oogfonds.nl of door telefonisch contact op te nemen. Uiterlijk mei 2018 zal dat ook kunnen via www.oogfonds.nl/postopmaat.

Medische gegevens

Het Oogfonds bewaart nooit medische gegevens bij uw persoonsgegevens. Op onze website staan testen zoals de Oogtest, de Glaucoomtest en diverse risicotesten. Hierbij worden medische vragen gesteld. De medische gegevens worden gebruikt om de uitslag van de test samen te stellen en aan u te sturen. Vervolgens worden deze gegevens direct losgekoppeld van uw persoonsgegevens. We bewaren de antwoorden op de vragen in de testen wel anoniem om zo kennis op te doen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

In verband met mogelijke administratieve acties worden gepersonaliseerde gegevens van relaties die niet meer actief zijn bij het Oogfonds, een bepaalde periode bewaard. Denk aan zaken als terugstorten van giften en het verwerken van nalatenschappen (indien van toepassing). Met deze gegevens wordt fondsenwervend helemaal niets meer gedaan. Na die termijn worden gegevens totaal geanonimiseerd bewaard, zonder enkel persoonlijk kenmerk zoals naam, adres, bankrekeningnummer enzovoort. De bewaartermijnen zijn:

 • Relaties die opzeggen of overleden zijn én relaties die drie jaar niet meer hebben gedoneerd: maximaal twee jaar voor gedetailleerde informatie zoals donatiebedragen, gegevens va machtigingen enzovoort. Daarna wordt detailinformatie verwijderd en worden alleen  totalen nog maximaal 2 jaar bewaard. Daarna worden persoonlijke gegevens geheel verwijderd.
 • Gegevens van relaties van samenwerkingspartners (Glaucoomfonds, Maculavereniging,  SWOO) waar we een verwerkersovereenkomst mee hebben: deze worden na opzegging/overlijden direct verwijderd uit ons systeem.

Recht van verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet per post, e-mail of telefoon (telemarketing) wilt worden benaderd. Dat kan via oogfonds.nl/postopmaat, telefonisch of per e-mail via donateur@oogfonds.nl. Wij verwerken uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

Recht op vergetelheid

Als u wil dat alle persoonlijke gegevens uit ons bestand worden verwijderd, dan kunt u dat aangeven en zal dat worden uitgevoerd. Het kan zijn dat we dan nog gegevens anoniem bewaren voor statistische doeleinden. Die gegevens zijn op geen enkele wijze meer in verband te brengen met uw persoonlijke gegevens.

Omdat wij samenwerken met enkele andere goede doelen en verenigingen, kunt u vragen of we het recht op vergetelheid ook naar hen doorgeven. Dat doen we alleen op uitdrukkelijk verzoek. Doorgeven gaat via een beveiligde omgeving. Het is aan die andere partij om het verzoek al dan niet uit te voeren of hierover met u contact te zoeken.

Het kan zijn dat er een verzoek komt als een leverancier voor ons een opdracht uitvoert. Bij een donateursmailing kan dan niet altijd worden voorkomen, dat post gestuurd wordt. Wij geven dan aan dat er voor een laatste keer post kan komen. Bij bijvoorbeeld telemarketing gaan we zo snel mogelijk ervoor zorgen dat gegevens gewijzigd (of verwijderd) worden. Datzelfde geldt voor communicatie via e-mail.  

Papieren gegevens

De belangrijkste gegevens op papier die wij kunnen krijgen, zijn machtigingen. Op ons kantoor hebben wij maatregelen genomen om dit soort papieren met persoonlijke gegevens, te beveiligen. Machtigingen die zijn opgezegd, worden direct vernietigd.

Medewerkers van het Oogfonds

Alle medewerkers van het Oogfonds hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en zijn contractueel gebonden aan geheimhouding. Ook tekent elke medewerker het privacy- en informatieveiligheidsprotocol. Medewerkers van het Oogfonds krijgen regelmatig training over het omgaan met persoonlijke gegevens die binnenkomen via e-mail, telefoon, post of website. 

 

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het Oogfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.