fbpx

ANBI-status

ANBI-status

Stichting Oogfonds Nederland heeft een ANBI-status en voldoet aan de regels die aan een ANBI worden gesteld. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Een instelling die deze status heeft, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Raadpleeg voor nadere informatie over de fiscale regels voor ANBI’s de website van de belastingdienst. Meer informatie over geven aan het Oogfonds en aftrekbaarheid van de belasting?  Neem dan contact op met Cindy Letschert via c.letschert@oogfonds.nl

RSIN en contactgegevens

Ons fiscaal nummer (RSIN-nummer) is 002563721 (Stichting Oogfonds Nederland).
De contactgegevens van het Oogfonds staan onderaan deze pagina.

Doelstelling 

Het Oogfonds wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met een oogaandoening. De concrete doelstellingen zijn:

1. Voorlichting: Het vergroten van kennis bij het algemene publiek over oogaandoeningen en het herkennen van signalen, zodat vroegtijdig behandelen, slechtziendheid en blindheid kan beperken of vermijden.

2. Toegankelijkheid en pleitbezorging: Beleidsmakers van overheden en ontwikkelaars van innovaties zullen meer op de hoogte moeten zijn van de belemmeringen die slechtzienden en blinden (maar ook veel ouderen en mensen die moeite hebben met lezen) bij het gebruiken van producten en diensten ondervinden. Dit geldt voor veel maatschappelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer. Toegang hebben tot  informatie is voor participatie van blinden en slechtzienden aan het maatschappelijke verkeer onontbeerlijk.

3. Wetenschappelijk onderzoek: Er is al veel bekend over de meest voorkomende oogziekten als maculadegeneratie, glaucoom, staar, retina pigmentosa en andere ziekten. Er bestaan al vele succesvolle behandelmethoden. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord over het ontstaan van oogaandoeningen. Ook voor het  verder ontwikkelen van behandelmethoden is nog veel geld nodig. Het Oogfonds  gaat dit met behulp van de geworven gelden helpen financieren. Wetenschappelijk onderzoek kan sleutels bieden voor inzicht over het ontstaan van oogaandoeningen én antwoorden geven om oogaandoeningen optimaal te behandelen, zodat erger kan worden voorkomen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het Oogfonds streeft naar het vergroten van kennis en bewustwording over oogaandoeningen. Mensen moeten weten welk risico zij lopen bij bepaalde klachten, wat zij eraan kunnen doen en waar zij hulp en advies kunnen krijgen. Het Oogfonds gaat hierover het Nederlandse publiek voorlichten middels campagnes en persactiviteiten. Immers, 70% van slechtziendheid en blindheid is vermijdbaar. Het tijdig herkennen van signalen is de sleutel tot vroegtijdige opsporing en behandeling.

Het Oogfonds signaleert dat op vele terreinen de toegankelijkheid van mensen met een visuele beperking in de samenleving onvoldoende is. De komende drie jaren wil het Oogfonds zich voornamelijk concentreren op twee centrale thema’s: toegankelijkheid van informatie en mobiliteit.

Vroegtijdige ontdekking van een oogziekte of -aandoening kan ernstige slechtziendheid en blindheid in zeventig procent van de gevallen afremmen of voorkomen. Daarom wil het Oogfonds (samen met anderen) zoveel mogelijk geld en middelen beschikbaar stellen om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

Raad van toezicht

De leden van de raad van roezicht van het Oogfonds zijn te vinden op de pagina raad van toezicht.

Beloningsbeleid

De leden van de raad van toezicht krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar alleen een vacatievergoeding. De bezoldiging van de directeur staat in verhouding tot de taak, omvang en complexiteit van de functie. De functiewaardering is gebaseerd op de adviesregeling ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ opgesteld door Goede Doelen Nederland (GDN). Voor de salariëring van de medewerkers van het Oogfonds sluiten wij aan bij de salarisschalen van de CAO Sociaal Werk.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

De actuele activiteiten van het Oogfonds zijn te vinden onder Nieuws. Uitgebreide informatie over de in een jaar toegekende subsidies en over de activiteiten van het Oogfonds staan in onze jaarverslagen op de pagina Jaarverslagen.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van het Oogfonds is terug te vinden in de jaarrekening. De jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring. In het jaarverslag is een verkorte jaarrekening opgenomen met een uitgebreide toelichting. De jaarverslagen en complete jaarrekeningen van het Oogfonds staan op de pagina Jaarverslagen.

Dit is wat een persoon ziet met